Euroopa Parlament

Euroopa Parlamendi saadik 2014-2018

Videolugu Brüsselis veedetud ajast (september 2017).

Raportid ja variraportid

Kõige suurem mõju on europarlamendi saadikul siis, kui ta saab olla mingi seadusandliku akti (direktiiv, regulatsioon või nende alusel antud alamaktid) raportöör. Kui Euroopa Komisjon või Euroopa Liidu Nõukogu tuleb mõne poliitikadokumendi või algatusega, siis määratakse Euroopa Parlamendi poolt sellele üks parlamendiliige, kes selle menetluse eest vastutab. Tema ongi raportöör.

Raportööri ülesanne on ka pidada ja juhtida trilooge (kolmepoolsed läbirääkimised Euroopa Komisjoni, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Parlamendi vahel).

Tähtsuselt järgmisel kohal on see, kui saadik saab olla mõne dokumendi variraportöör. Need poliitilised grupid (ehk fraktsioonid), kelle esindaja ei ole raportöör, määravad dokumendile oma variraportöörid, kes siis kritiseerivad, kommenteerivad ja täiendavad raportööri tööd. Samuti vastutavad nad oma fraktsiooni seisukohtade kaitsmise eest triloogide ettevalmistuses ja teistpidi hoiavad oma fraktsiooni kursis nii triloogidel toimuva kui ka teiste fraktsioonide seisukohtades osas.

Minu raportid:

Arvamus kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile: E-privaatsus: eraelu austamine ja isikuandmete kaitse elektroonilise side puhul 
Omaalgatuslik raport: Digitaalse ühisturu strateegia
Seadusandlik tavamenetlus: Õiguslik raamistik tollialaste rikkumiste ja sanktsioonide suhtes
Arvamus tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonile: Uued võimalused energiatarbijatele 
Arvamus õiguskomisjonile: Tsiviilõiguse reeglid robootikale
Arvamus majandus- ja rahanduskomisjonile: ELi konkurentsipoliitika aastaaruanne

Minu variraportid:

Seadusandlik tavamenetlus: Kaupade müügilepingud
Seadusandlik tavamenetlus: Ühtne digitaalvärav teabe, menetluse, abi ja probleemide lahendamise teenuste osutamiseks
Seadusandlik tavamenetlus: Teenustega seotud autoriseerimisskeemidest ja nõuetest Komisjoni teavitamise kord
Seadusandlik tavamenetlus: Eeskirjad CE-märgisega väätistoodete turul kättesaadavaks tegemise kohta
Seadusandlik tavamenetlus: Ühiseeskirjad elektrienergia siseturule 
Seadusandlik tavamenetlus: Elektrienergia siseturg
Seadusandlik tavamenetlus: Euroopa elektroonilise side tegevusjuhis
Seadusandlik tavamenetlus: Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Amet 
Seadusandlik tavamenetlus: Digitaalsisu kättesaadavaks tegemise lepingud 
Seadusandlik tavamenetlus: Lepingud online‘i ja teistele kaugmüügi artiklitele
Omaalgatuslik raport: Veebiplatvormid ja digitaalne ühtne turg
Omaalgatuslik raport: ELi e-valitsuse tegevuskava aastateks 2016–2020
Omaalgatuslik raport: Euroopa standardid
Seadusandlik tavamenetlus: Liidu tolliseadustik kauba osas, mis on meritsi või õhuteed pidi ajutiselt liidu tolliterritooriumilt välja viidud
Seadusandlik tavamenetlus: Tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõutav kohaldamine
Soovitus: mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Ühenduse ja Ukraina vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamise kohta
Raport: mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve projekti kohta

Arvamus siseturukomisjonile: Isikustamata andmete vaba liikumine
Arvamus kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile: E-privaatsus
Arvamus õiguskomisjonile: Autoriõigus digitaalsel ühtsel turul
Arvamus õiguskomisjonile: Eeskirjad ringhäälinguorganisatsioonide veebiülekannete ning televisiooni- ja raadiosaadete taasedastamise suhtes kohaldatavate autoriõiguste kohta
Arvamus tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonile: Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti asutamine
Arvamus tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonile: Euroopa tööstuse digiteerimine
Arvamus õiguskomisjonile: Veebisisuteenuste piiriülese kaasaskantavuse tagamise kohta siseturul
Arvamus majandus- ja rahanduskomisjonile: Läbipaistvuse, kooskõlastatuse ning lähenemise tagamine liidu ettevõtete tulumaksu poliitikas 
Arvamus majandus- ja rahanduskomisjonile: ELi konkurentsipoliitika aastaaruande kohta
Arvamus õiguskomisjonile: Avalikustamata oskusteabe ja äriteabe (ärisaladuste) ebaseadusliku omandamise, kasutamise ja avalikustamise vastase kaitse koha
Arvamus eelarvekomisjonile: Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve projekti kohta

Kuuluvus

Aseesimees: Delegatsioon ELi-Ukraina parlamentaarses assotsieerimiskomitees
Liige: Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon (ITRE) ja delegatsioon Euronesti parlamentaarses assablees (DEPA)
Asendusliige: Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon (IMCO), delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks (D-US)

Asepresident: Euroopa Parlamendi noorte töörühm (Youth Intergroup)
Liige: Euroopa Parlamendi digitaalse agenda töörühm (Digital Agenda Intergroup)
Liige: EU40 Euroopa Parlamendi noored liikmed

Tunnustus

2017. oktoober – Brüsseli mõjukate naiste seas (Politico)
2017. september – mõjukaim Eesti saadik (Votewatch)
2017. juuli – 15 mõjuka Brüsseli eestlase seas (Politico)
2017. märts – mõjukaimate digi- ja telekommunikatsioonipoliitikatega tegelevate saadikute seas (Votewatch)
2016. september – mõjukaim Eesti saadik (Votewatch)
2016. september – 70 mõjukaima saadiku seas (Votewatch)
2016. mai – 40 mõjukaima saadiku seas (Politico)