Töö europarlamendis

Raportid ja variraportid

Kõige suurem mõju on europarlamendi saadikul siis, kui ta saab olla mingi seadusandliku akti (direktiiv, regulatsioon või nende alusel antud alamaktid) raportöör. Kui Euroopa Komisjon või Euroopa Liidu Nõukogu tuleb mõne poliitikadokumendi või algatusega, siis määratakse Euroopa Parlamendi poolt sellele üks parlamendiliige, kes selle menetluse eest vastutab. Tema ongi raportöör.

Raportööri ülesanne on ka pidada ja juhtida trilooge (kolmepoolsed läbirääkimised Euroopa Komisjoni, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Parlamendi vahel).

Tähtsuselt järgmisel kohal on see, kui saadik saab olla mõne dokumendi variraportöör. Need poliitilised grupid (ehk fraktsioonid), kelle esindaja ei ole raportöör, määravad dokumendile oma variraportöörid, kes siis kritiseerivad, kommenteerivad ja täiendavad raportööri tööd. Samuti vastutavad nad oma fraktsiooni seisukohtade kaitsmise eest triloogide ettevalmistuses ja teistpidi hoiavad oma fraktsiooni kursis nii triloogidel toimuva kui ka teiste fraktsioonide seisukohtades osas.

Minu senised raportid:

Algatusraport: Digitaalse ühisturu strateegia
Seadusandlik tavamenetlus: Õiguslik raamistik tollialaste rikkumiste ja sanktsioonide suhtes
Arvamus algatusraportile: Uued võimalused energiatarbijatele
Arvamus algatusraportile: Tsiviilõiguse reeglid robootikale
Arvamus algatusraportile: ELi konkurentsipoliitika aastaaruanne

Minu senised variraportid:

Seadusandlik menetlus: Ühiseeskirjad elektrienergia siseturule
Seadusandlik tavamenetlus: Elektrienergia siseturg
Omaalgatuslik raport: Veebiplatvormid ja digitaalne ühtne turg
Omaalgatuslik raport: ELi e-valitsuse tegevuskava aastateks 2016–2020
Seadusandlik tavamenetlus: Euroopa elektroonilise side tegevusjuhis
Seadusandlik tavamenetlus: Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Amet
Omaalgatuslik raport: Euroopa standardid
Seadusandlik tavamenetlus: Digitaalsisu kättesaadavaks tegemise lepingud
Seadusandlik tavamenetlus: Liidu tolliseadustik kauba osas, mis on meritsi või õhuteed pidi ajutiselt liidu tolliterritooriumilt välja viidud
Seadusandlik tavamenetlus: Lepingud online‘i ja teistele kaugmüügi artiklitele
Seadusandlik tavamenetlus: Tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõutav kohaldamine
Soovitus: mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Ühenduse ja Ukraina vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamise kohta
Raport: mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve projekti kohta

Variraportöörina esitatud arvamused:

Euroopa tööstuse digiteerimine
Autoriõigus digitaalsel ühtsel turul
Internetipõhiste sisuteenuste piiriülene ülekantavus siseturul
Veebisisuteenuste piiriülese kaasaskantavuse tagamise kohta siseturul
Läbipaistvuse, kooskõlastatuse ning lähenemise tagamine liidu ettevõtete tulumaksu poliitikas
ELi konkurentsipoliitika aastaaruande kohta
Avalikustamata oskusteabe ja äriteabe (ärisaladuste) ebaseadusliku omandamise, kasutamise ja avalikustamise vastase kaitse koha
Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve projekti kohta

Kuuluvus

Aseesimees: Delegatsioon ELi-Ukraina parlamentaarses assotsieerimiskomitees
Liige: Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon (ITRE) ja delegatsioon Euronesti parlamentaarses assablees (DEPA)
Asendusliige: Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon (IMCO), delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks (D-US)

Asepresident: Euroopa Parlamendi noorte töörühm (Youth Intergroup)
Liige: Euroopa Parlamendi digitaalse agenda töörühm (Digital Agenda Intergroup)
Liige: EU40 Euroopa Parlamendi noored liikmed